Privacy, Cookies en Disclaimer

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van ValueMaat Europe BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6584107. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door ValueMaat Europe BV via de website valuemaat.com alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

ValueMaat Europe BV en aan haar gelieerde medewerkers respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ValueMaat Europe BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat ValueMaat Europe BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op deze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via deze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wanneer u zich aanmeldt voor gebruik van de diensten en producten van ValueMaat Europe BV, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van de ValueMaat Europe BV en gebruikt om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door ValueMaat Europe BV worden gebruikt om u te informeren over de producten en diensten van ValueMaat Europe BV. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van e-mail te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door ValueMaat Europe BV. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ValueMaat Europe BV.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. ValueMaat Europe BV is permanent op zoek naar mogelijkheden om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers van deze website. Deze website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig. Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar ValueMaat Europe BV gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan ValueMaat Europe BV ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. ValueMaat Europe BV gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. ValueMaat Europe BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook.

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ValueMaat Europe BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ValueMaat Europe BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ValueMaat Europe BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ValueMaat Europe BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ValueMaat Europe BV worden aanbevolen. ValueMaat Europe BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ValueMaat Europe BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

ValueMaat Europe BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ValueMaat Europe BV. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

ValueMaat Europe BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

1 september 2016